Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POSTĘPOWANIE NR PSP33.1.26.3.2021 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


POSTĘPOWANIE NR PSP33.1.26.3.2021

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

w trybie zasady konkurencyjności, uregulowanej szczegółowo w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 21 grudnia 2020 r., których stosowanie wynika z zawartej umowy o dofinansowanie Projektu.

Zakup współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer wniosku/projektu    RPOP.09.01.02-16-0004/18-00

Tytuł projektu „Tłumaczymy żywioły“ – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej"

Rodzaj zamówienia: Dostawa.

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Tłumaczymy żywioły“ – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej w podziale na dwie [ 2 ] części:

Część nr 1: Zakup 10 laptopów z oprogramowaniem;

Część nr 2: Zakup 20 kamer;

Informacje w załącznikach i na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60815

DOCX2021-07-23 BK TŻ.docx
PDF2021-07-23 BK TŻ.pdf
DOCX2021-07-23 BK TŻ - Zał. 1A.docx
PDF2021-07-23 BK TŻ - Zał. 1A.pdf
DOCX2021-07-23 BK TŻ - Zał. 1B.docx
PDF2021-07-23 BK TŻ - Zał. 1B.pdf
 

Wersja XML